POLITYKA PRYWATNOŚCI aplikacji mobilnych MEMO

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych MEMO przetwarzane są przez Laboratorium EE spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako: „Laboratorium EE”), Aleja 3 Maja 2/49, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000664777, NIP: 5252593479, REGON: 147415997, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Jakie dane są gromadzone? W jaki sposób gromadzone są dane? W jakim celu gromadzone są dane i jak są one wykorzystywane?

Laboratorium EE korzysta z usługi Google Firebase Analytics, która zawiera informacje o aktywnościach realizowanych w aplikacji, jednakże nie zawiera danych osobowych. Dane zbierane w ten sposób przetwarzane są w celach statystycznych i przechowywane przez Google Inc. Więcej informacji: https://firebase.google.com/policies/analytics/.

3. Komu udostępniane są dane?

Laboratorium EE nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Laboratorium EE może jednak ujawnić współpracującym z nią podmiotom opracowane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Jako administrator danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych Laboratorium EE może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W jaki sposób zabezpieczane są dane?

Zbierane przez Laboratorium EE dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na odpowiednio chronionym serwerze. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia Laboratorium EE.

5. Pliki Cookies

Korzystanie z aplikacji może wiązać się z pobieraniem od Użytkowników plików Cookies. Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na telefonie komórkowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego telefonu. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników aplikacji i korzystaniu przez nich z poszczególnych funkcji aplikacji m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników aplikacji oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

6. Dostęp do swoich danych

Każdemu użytkownikowi, który udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla prawidłowego korzystania z aplikacji.


7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mailowego pod adresem: memo@laboratorium.ee. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile użytkownik nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: memo@laboratorium.ee.